Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B
Vytisknout

9. Socioekonomické C&B

Podstatou této záložky je kvantifikace hlavních dopadů projektu na zvolené cílové skupiny - socioekonomické náklady a přínosy (C&B) - a jejich převedení na hotovostní toky (vyjádření v peněžních jednotkách).

 

Při přidávání určitého dopadu do analýzy projektu je nutno postupovat následovně:

  • vyberte typ dopadu (zda se jedná o přínos či náklad);

  • vyberte dle názvu konkrétní dopad, a to dle příslušné detailnější úrovně (pokud je to vyžadováno).

 

Kliknete na tlačítko přidat a vybraný dopad se automaticky doplní do odpovídající tabulky, do níž budete kvantifikovat dle uvedených jednotek velikost nákladů či přínosu v jednotlivých letech referenčního období.

Zpracovatel může dále identifikovat a ocenit také další přínosy. U každého převodu bude popsán způsob jejich převodu, a to včetně zdrojů, metodik a cen, z nichž při převodu vycházel. Neocenitelné C&B musí být slovně okomentovány, kvantifikovány a uvedeno vyjádření, proč nebyly zahrnuty do výsledného cash-flow. V případě přínosů, které si ocení zpracovatel, může zpracovatel toto ocenění a metodiku jejich cenění konzultovat s pracovníky Úřadu regionální rady.

Realizací projektu mohou vzniknout i další náklady či přínosy, které nejsou uvedeny ve vydefinovaném seznamu. V tento okamžik postupujte tak, že vyberete typ dopadu, z názvu vyberete vlastní a do volného pole doplníte název daného přínosu či nákladu.

Poté zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkovou částku v Kč, vyjadřující peněžní hodnotu daného dopadu. Podrobný výpočet včetně použitých jednotkových cen, metodiku výpočtu a slovní komentář uveďte ve studii proveditelnosti.

Upozornění:

Pokud u některého dopadu bude nutno vybrat více úrovní, vyberte tento dopad vícekrát a uveďte jeho kvantifikaci pro každou úroveň zvlášť.