Home » Nápověda k aplikaci » 6. Cash flow v investiční fázi
Vytisknout

6. Cash flow v investiční fázi

Podstatou této záložky je rozpracování celkové výše uvedených výdajů a zdrojů do podrobnějšího členění - čtvrtletí. Rozpracovávány budou hodnoty investiční varianty projektu.

 

U jednotlivých položek tedy budou doplněny hodnoty v jednotlivých čtvrtletích příslušných let investiční fáze projektu, přičemž celkové součty za daný rok musí odpovídat ročním hodnotám uvedených na předchozích záložkách, studii proveditelnosti a projektové žádosti v Benefitu.

Popis jednotlivých položek celkových výdajů projektu:

  • způsobilé výdaje: doplňte výši způsobilých výdajů

  • nezpůsobilé výdaje: doplňte výši nezpůsobilých výdajů

  • splátky úvěru: doplňte výši splátek úvěru na financování investiční fáze projektu

Popis jednotlivých položek celkových zdrojů projektu:

  • dotace ROP: doplňte výši příjmů ve formě dotace ROP tak, jak předpokládáte jejich proplácení dle sestaveného harmonogramu plateb.  

  • vlastní zdroje: doplňte předpokládanou výši vlastních zdrojů, které budete využívat ke krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů v investiční fázi projektu. V okamžiku vydání vlastních zdrojů uvádějte kladnou hodnotu, při obdržení dotace a navrácení části prostředků do vlastních zdrojů žadatele potom přiřaďte záporné znaménko.

  • úvěr na realizaci: doplňte výši úvěru na realizaci projektu tak, jak ho budete postupně čerpat a využívat na krytí výdajů projektu. Pokud budete čerpat úvěr najednou, uveďte celkovou výši do příslušného čtvrtletí roku, v němž plánujete jeho čerpání. 

  • jiné zdroje: doplňte výši jiných zdrojů, které bude využívat k financování investiční fáze projektu (příspěvky partnerů, dary atd.)

Poznámka:

Při sestavování harmonogramu plateb a určování okamžiku jejich proplacení postupujte s ohledem na podmínky popsané v Příručce pro žadatele a Příručce pro příjemce.