Home » Nápověda k aplikaci » 3. Provozní výdaje
Vytisknout

3. Provozní výdaje

Popis variantních řešení projektu:

  • nulová varianta: jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována 

  • investiční varianta: jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu

  • rozdílová varianta: tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu

Popis jednotlivých položek výdajů:

  • osobní výdaje: doplňte předpokládanou výši výdajů na zaměstnance v jednotlivých letech provozu, včetně povinných odvodů

  • materiál a suroviny: doplňte předpokládanou výši veškerých vstupů materiálové povahy a surovin v jednotlivých letech provozu

  • energie: doplňte předpokládanou výši výdajů na energie (voda, plyn, elektřina, teplo, pohonné hmoty) v jednotlivých letech provozu

  • nájemné: doplňte předpokládanou výši výdajů za pronájem majetku v jednotlivých letech provozu

  • ostatní služby: jedná se o výdaje na internet, poštu, telefony, pojištění a další služby, které jsou nezbytné pro provoz výstupů projektu a které jsou podrobněji rozepsány a zdůvodněny ve studii proveditelnosti; doplňte předpokládanou výši výdajů na ostatní nakupované služby v jednotlivých letech provozu

  • opravy a udržování: doplňte předpokládanou výši výdajů na opravy a údržbu vybavení, strojů a zařízení pořízených v rámci projektu v jednotlivých letech provozu

  • reinvestice: do této položky budou zařazeny pouze výdaje spojené s výměnou zařízení a vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu a jehož životnost je kratší než délka referenčního období; doplňte tedy předpokládanou výši reinvestic na obnovu tohoto majetku v jednotlivých letech provozu

Poznámka:

Hodnoty provozních výdajů pro nulovou i investiční variantu uvádějte včetně DPH.