Home » Nápověda k aplikaci » 9. Socioekonomické C&B » 12. Změna ekologických funkcí území
Vytisknout

12. Změna ekologických funkcí území

Záměry, které přispějí ke zlepšení environmentálních (ekologických a esteticko-krajinných) funkcí území ve městech a na venkově díky rekonstrukci/modernizaci veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti.

úroveň

jednotka pro zadání

nedělí se

U projektů, jejichž realizací dojde ke změně ekologických funkcí území, zadejte do roku uskutečnění této změny částku v Kč, vyjadřující rozdíl mezi hodnotou ekologické funkce (přírodního kapitálu) dané lokality před realizací projektu a po jeho realizaci.

Výpočet hodnoty ekologické funkce lokality:

plocha jednotlivých typů biotopů (v m2)
×
průměrná hodnota ekologických funkcí jednotlivých typů biotopů (v Kč/m2)

Průměrná hodnota ekologické funkce území dle jednotlivých typů biotopů v Kč/m2

Typ biotopu

Kč/m2

Souvislá městská zástavba

46

Nesouvislá městská zástavba

76

Průmyslové a obchodní areály

46

Silniční a železniční síť s okolím

76

Přístavy

351

Letiště

198

Oblasti současné těžby surovin

183

Haldy a skládky

91

Staveniště

91

Městské zelené plochy

260

Sportovní a rekreační plochy

229

Nezavlažovaná orná půda

183

Trvale zavlažovaná orná půda

198

Vinice

260

Sady, chmelnice a zahradní plantáže

282

Louky a pastviny

610

Jednoleté a trvalé kultury

274

Směsice polí, luk a trvalých plodin

488

Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací

617

Zemědělsko-lesní oblast

694

Listnaté lesy

991

Jehličnaté lesy

672

Smíšené lesy

846

Přírodní louky

656

Stepi a křoviny

587

Nízký porost v lese

648

Pláže, duny, písek

405

Skály

557

Řídká vegetace

541

Spálená vegetace

320

Mokřady a močály

763

Rašeliniště

1 220

Vodní toky

915

Vodní plochy

870