Home » Nápověda k aplikaci » 1. Obecné
Vytisknout

1. Obecné

Informace projektu:

 • žadatel: doplňte název žadatele

 • název projektu: doplňte název projektu

 • číslo a název oblasti/dílčí oblasti podpory: vyberte pomocí rolovací lišty číslo a název oblasti/dílčí oblasti podpory, v rámci níž projekt zpracováváte 

 • datum zpracování: doplňte datum zpracování této analýzy

Upozornění:

Po vyplnění všech polí v části východiska a jejich uložení již není možné tyto údaje měnit. Výjimkou je pouze pole Zbytková hodnota v tis. Kč. V případě, že budete chtít později uvedené parametry změnit, je nutné vytvořit nový projekt, a to pomocí tlačítka „Změnit parametry projektu".

Základní pojmy:

 • diskontní sazba pro finanční analýzu: výše diskontní sazby, která bude použita pro diskontování a výpočet kriteriálních ukazatelů finanční analýzy - je nastavena automaticky administrátorem

 • diskontní sazba pro ekonomickou analýzu: výše diskontní sazby, která bude použita pro diskontování a výpočet kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy - je nastavena automaticky administrátorem

 • rok hodnocení: rok hodnocení bude odpovídat roku zpracování této analýzy

 • referenční období v letech: vyberte ze seznamu délku referenčního období, a to dle přílohy č. 1 „Metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů" pro jednotlivé typy projektů

 • rok zahájení předinvestiční fáze: doplňte rok, v němž byly zahájeny první přípravné práce na projektu (např. projektová dokumentace, studie a analýzy) 

 • rok zahájení investiční fáze: doplňte rok, v němž bude/byla zahájena investiční fáze projektu, tedy první aktivity směřující k realizaci projektu (např. vyhlášení výběrového řízení)

 • rok ukončení investiční fáze: doplňte rok, v němž bude ukončena investiční fáze projektu, tedy veškeré aktivity související s realizací projektu (např. předložení závěrečné monitorovací zprávy, audit)

 • rok finančního ukončení: doplňte rok, v němž plánujete, že budou poslední prostředky z dotace proplaceny na Váš účet

 • rok zahájení provozu: doplňte rok, v němž plánujete zahájit provoz projektu

 • zbytková hodnota v tis. Kč: doplňte výši zbytkové hodnoty investice v posledním posuzovaném roce, kterou stanovíte jako rozdíl mezi zbytkovou hodnotu v investiční variantě a zbytkovou hodnotu v nulové variantě

 • Zbytková hodnota investice vyjadřuje hodnotu uvažované investice v posledním roce referenčního období a měla by do ní být po uplynutí zvoleného referenčního období započítána diskontovaná hodnota každého čistého budoucího výnosu - jedná se tedy o hodnotu likvidační. Její výši lze stanovit dvěma způsoby:

  • zohledněním zbytkové tržní hodnoty fixního kapitálu, jako kdyby v posledním roce referenčního období mělo dojít k prodeji;

  • jako zbytkovou hodnotu všech aktiv a pasiv.

 • je žadatel MSP: v případě, že žadatelem o dotaci je subjekt, který splňuje podmínky malého a středního podniku, zaškrtněte příslušné tlačítko, v opačném případě tlačítko nezaškrtávejte

Poznámka:

Podrobnější výklad a zdůvodnění jednotlivých pojmů naleznete v příslušných příručkách a metodických pokynech vydaných řídícím orgánem ROP.